Search
Close this search box.

Så skapar vi hållbara möten

Nolias hållbarhetsarbete kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa.

Att sköta och utveckla företaget på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Nolias hållbarhetspolicy

Hållbarhet är högt på agendan hos oss på Nolia. Läs vår hållbarhetspolicy nedan.  

Som Norrlands största mässarrangör är Nolia en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling i mötesbranschen i vår region. Vår affärsidé och vår vision är att arrangera hållbara mötesplatser så som mässor, kongresser och konferenser. Mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle i Norrland. Som inspirerar, informerar och skapar affärer. Möten och mötesplatser som är i takt med tiden och har blicken mot framtiden. Att anpassa vår verksamhet och sträva mot en långsiktig hållbarhet är en avgörande faktor för att vi ska leva upp till vår vision.

Vår hållbarvision kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företaget på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vår verksamhets främsta miljöpåverkan kommer från våra utställares, konferens- och kongressdeltagares, besökares och vår egen stora energi- och materialanvändning. Därtill är vår verksamhet transportkrävande både när det gäller människor och gods.

Social hållbarhet: Social hållbarhet fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Hälsa, trygghet och jämlikhet är några aspekter inom social hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där de mänskliga rättigheterna uppfylls.

Social hållbarhet

Social hållbarhet fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Hälsa, trygghet och jämlikhet är några aspekter inom social hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där de mänskliga rättigheterna uppfylls.

Samhällsansvar
 • Att bidra positivt till samhället.
 • Att informera och engagera medarbetare, samarbetspartners, kunder och besökare i hållbarhetsarbetet.
 • Varje människas lika värde respekteras.
 • Vi har nolltolerans mot diskriminering och kräkningar.
 • Vi arbetar med sponsring och hållbart CSR-arbete.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att miljön ska skyddas. För att göra det krävs att naturfrämmande ämnen inte ska förekomma i miljön, den biologiska mångfalden ska bevaras och energi ska vara förnyelsebar, dvs vi ska bort från olja, kol och gas för att hindra klimatförändringen. Användandet av naturresurser ska användas effektivt och nyttjas i en takt som håller i längden och inte skadar människor eller ekosystem.

Miljöansvar
 • Att förebygga och minska miljöpåverkan.
 • Att ta hänsyn till miljöaspekter vid projektplanering.
 • Att minska miljöpåverkan från transporter och resor.
 • Utöka och förbättra källsortering och hantering av restprodukter.
 • Energi och andra resurser används så effektivt som möjligt.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att få ekonomin att gå ihop långsiktigt. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud och samtidigt väga in miljömässiga och sociala aspekter. Det handlar också om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin. Ekonomisk hållbar utveckling är en utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till planetens ändliga resurser.

Leverantörsansvar
 • Att ta hänsyn till miljöaspekter vid upphandling och inköp och ställa tydliga miljökrav till leverantörer.
 • Vi tar ansvar för ansvarsfulla inköp.
 • Vi ställer krav på att alla våra leverantörer delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.
 • Vi förväntar oss att leverantörer följer de grundläggande principerna i FNs Global Mål.

 

Anställnings- och arbetsförhållanden
 • Att kontinuerligt höja kompetensen internt för att väl förankra hållbarhetsarbetet i verksamheten.
 • Att bevaka och ta hänsyn till lagstiftning och förordningar på området.
 • Att arbeta förebyggande för att hindra att vår verksamhet ger uppkomst till ny påverkan.
 • Att vara en inspirerande arbetsplats och ha en säker arbetsmiljö som skapar arbetsglädje, motverkar ohälsa och skador samt ger medarbetare möjlighet att leva friskt och aktivt liv.

Nolias hållbarhetsarbete är inriktat på områden där vår verksamhet har stor påverkan och där vi också har störst möjlighet att göra skillnad. Vi arbetar systemiskt med att identifiera vilka frågor som är viktigast för alla olika intressenter som berörs av vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på FN:s Globala mål.
Nolia har fört hållbarhetsarbetet högst upp på agendan även i arbetet med affärsplan.

Nolia är från och med den 11 november 2024 certifierade enligt Svensk Miljöbas kravstandard

Hållbarhet i praktiken

Nolia bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete för en hållbar miljö. Målsättningen är att minimera den egna verksamhetens påverkan på miljön och verka för ett omdömesgillt användande av naturresurserna. Nedan ser vi några av våra praktiska åtgärder. 

Nolia bedriver sin verksamhet med miljön i åtanke och eftersträvar lösningar där miljöbesparande åtgärder kan förverkligas. Detta sker bland annat genom miljöhänsyn vid inköpsbeslut och val av samarbetspartners, energibesparingar, återvinning och minskade mängder avfall samt medvetna val av transporter och affärsresor.

 • Nolia arbetar fortlöpande för att öka miljömedvetenheten hos alla medarbetare.
 • Nolia väljer leverantörer och samarbetspartners som ställer miljöfrågorna i första ledet.
 • Nolia gör aktiva val av produkter och system utifrån parametrar som energiförbrukning och leverantörens program för återvinning.
 • Nolia tar miljöhänsyn vid val av transporter och produkter.
 • Nolia tillhandahåller cyklar som medarbetare kan låna.
 • Nolia samarbetar med underleverantörer som hanterar transport av uttjänt utrustning, radering av data, avidentifiering av eventuella märkningar, destruktion eller försäljning efter värdebedömning samt återvinning.
 • Nolia strävar mot virtualiserade molntjänster som möjliggör en mer rationell, centraliserad och miljöeffektiv hantering.

Fastigheterna som vi hyr använder enbart Grön El producerad av förnybara energikällor.

nyhetsbrev